Algemene voorwaarden

De Schrijfvriend is een internet site met uitgebreide informatie over het handelsmerk De Schrijfvriend ® en een webshop met kwaliteitsmaterialen voor goed schrijfonderwijs. Naast informatie over De Schrijfvriend ®, kunt u op deze site diverse schrijftips en en achtergrond informatie over het vak schrijven.
Via de webshop van De Schrijfvriend zijn de producten van De Schrijfvriend ® te bestellen, evenal kwalitatief hoogwaardig schrijf- en kleurmateriaal van de merken Faber Castell, Schneider, Pilot en Eberhard Faber e.a. en aanvullende materialen t.a.v. zit- en schrijfhouding. Bestellen via de webshop van De Schrijfvriend gaat snel, eenvoudig en veilig.

Wanneer u een vraag heeft, kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 telefonisch contact opnemen via 06-33703132. U kunt ook uw vraag stellen via e-mail: info@deschrijfvriend.nl.

Bij het bezoeken van de website respecteert De Schrijfvriend uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

De verkoop-, leverings- en betalings voorwaarden van De Schrijfvriend vindt u hieronder. Wanneer u een bestelling plaatst gaat De Schrijfvriend er vanuit dat u de algemene verkoop- en levering- en betalingsvoorwaarden
heeft gelezen en hiermee instemt.

Contactgegevens:
De Schrijfvriend
Gerda Broekstra
1270 AE Huizen
Tel: 00316-33703132
K.v.K. nummer 32141860
BTW nummer NL 128863870B01
Rabobank 1467.30.283
IBAN-code: NL39RABO 0146730283
BICcode: RABONL2U

info@deschrijfvriend.nl
www.deschrijfvriend.nl


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden De Schrijfvriend.nl

Artikel 1. Definities


1.1 De Schrijfvriend.nl heeft een online winkel in papier, schrijf- en kleurmaterialen voor het (basis)onderwijs en de klantenmarkt via www.deschrijfvriend.nl.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) behoren bij de internetactiviteiten van De Schrijfvriend.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Schrijfvriend langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door De Schrijfvriend, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

2.3 De Schrijfvriend is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien De Schrijfvriend goede gronden heeft om aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt De Schrijfvriend dit gemotiveerd mee binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website De Schrijfvriend, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

3.2 Voordat de overeenkomst tot stand komt, dient de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.

3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Schrijfvriend worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Schrijfvriend ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten genoemde prijzen en verzendkosten zijn in euro's, inclusief 21 % BTW (tenzij anders vermeld).

4.2 Administratie en verzendkosten:

  • Bestellingen boven € 250,00 worden franco afgeleverd;
  • Voor bestellingen onder € 250,00 euro € 3,25 voor brievenbus post en € 6,95 voor pakketpost;
  • Pakketpost wordt altijd aangetekend verzonden;
  • De administratie- en verzendkosten vervallen, wanneer u de bestelling zelf ophaalt in Huizen. Hier kunt u contant betalen of per PIN.
    (Veelal maken we vooraf een afspraako ver het tijdstip van ophalen, om te voorkomen dat u aan de dichte deur komt.)

4.3 Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via de website De Schrijfvriend met de klant gecommuniceerd.

4.4 De Schrijfvriend kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

4.5 De verzendkosten genoemd bij 4.2 veranderen van omvang bij zendingen naar de Nederlandse eilanden en andere landen. De verzendkosten zijn dan afhankelijk van de bestemming. verzendingen naar het buitenland zullen altijd aangetekendgeschieden. Hier zal uiteraard met de klant over worden gecommuniceerd. Bestellingen vanuit het buitenland moeten altijd vooraf betaald worden.

Artikel 5. Betaling

Particulieren betalen altijd vooruit.

Scholen, zorginstellingen, praktijken en bedrijven hebben de mogelijkheid tot betalen middels een factuur.

5.1 Betalingen kunnen geschieden op (één van) de wijze(n), zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling en betaling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail de factuur met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. De verwerking van de betaling zal verlopen via Multi Safe Pay.

b) Overboeking per bank: Middels de optie 'Overboeking' kunt u de betaling bij uw bank regelen. De verwerking van de betaling zal verlopen via Multi Safe Pay.

c) Betalen per factuur: bij aflevering van de producten ontvangt u gelijktijdig de bijbehorende factuur. De volledige betaling van deze factuur moet binnen 14 dagen na factuurdatum door De Schrijfvriend zijn ontvangen door overboeking per bank of giro (met vermelding van factuurnummer en factuurdatum) op Rabobank 1467.30.283.
Het juiste factuur adres moet altijd volledig worden ingevuld in het bestelformulier. Indien dit niet heeft plaatst gevonden en de betaling hierdoor niet tijdig plaats vindt worden extra kosten in rekening gebracht voor het opstellen van een nieuwe factuur á €2,50.

d) Niet tijdig betalen van factuur: Bij het niet betalen van de factuur voor de uiterste betaaldatum, ontvangt u eerst een betalingsherinnering via de mail. Bij het versturen van elke (volgende) herinneringsfactuur per post zullen extra administratiekosten in rekening gebracht worden (á €2,50) en een verhoging van 1 % van het opstaande bedrag.

e) Contant: Contante betaling of betaling per PIN is verplicht bij het persoonlijk afhalen van de producten door de klant in Huizen. Tijdstip van afhalen vindt in overleg met de klant plaatst.

f) Buitenland: Bestellingen vanuit het buitenland moeten altijd vooraf betaald worden. Na ontvangt van de betaling wordt de bestelling verzonden. Bestellingen naar het buitenland worden altijd aangetekend verzonden.

5.2 De klant geeft De Schrijfvriend toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Levering

6.1 De Schrijfvriend streeft ernaar om de producten, zo snel mogelijk, doch binnen een week na de ontvangst van de bestelling ter verzending aan te bieden.

6.2 Wanneer een artikel niet op vooraard is en besteld moet worden, is de uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Latere leveringen kunnen ook plaats vinden, wanneer de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt in geval van uitzondering in gedeeltes verzonden, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt. In dit geval betaalt de klant natuurlijk éénmalig de verzendkosten en zijn de kosten van de vervolgzending voor rekening van De Schrijfvriend. Dit alles binnen de uiterste leveringstermijn van 30 dagen. Indien het niet mogelijk blijkt een deel van bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht dit deel van zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.4 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud


De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen wat de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan De Schrijfvriend verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

8.1 Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient U de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij De Schrijfvriend. De Schrijfvriend raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website deschrijfvriend.nl dient u dit per omgaande schriftelijk te melden en/of een e-mail sturen naar info@deschrijfvriend.nl.
Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de producten

8.2 Als garantiebepaling voor de gekochte producten gelden de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent. Deze garantie vervalt wanneer u oneigenlijk gebruik maakt van de producten.

8.3 Indien u een klacht heeft over een product wat u bij De Schrijfvriend heeft gekocht, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch contact met opnemen via 06-33703132 of een e-mail sturen aan info@deschrijfvriend.nl.

8.4 De Schrijfvriend zal klachten en/of problemen zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Om de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoekt De Schrijfvriend u mee te werken aan de aanwijzingen die u gegeven worden.

8.5 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Artikel 9. Annulering van uw bestelling

9.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, binnen 2x24 uur geannuleerd worden, mits de bestelling nog niet door De Schrijfvriend verzonden is. Annulering moet direct via een e-mail aan info@deschrijfvriend.nl gemeld worden. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra de klant een verzoek tot annulering geeft en deze is bevestigd door de Schrijfvriend, mag de klant de annulering als ontvangen beschouwen.

9.2 Indien de klant de geannuleerde bestelling al heeft voldaan, restitueert De Schrijfvriend het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. De Schrijfvriend zal in dat geval zorgdragen voor spoedige terugbetaling.

9.3 Op grond van de regels over overeenkomsten op afstand heeft de klant het recht om een ontvangen product binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terugzending. De koop is definitief als zeven werkdagen zijn verstreken na ontvangst van de bestelde producten.

9.4 Indien de klant van het herroepingsrecht van 7 dagen gebruik maakt, zal de klant het product in de originele staat en ongebruikt met alle geleverde toebehoren aan de Schrijfvriend retourneren, conform de verstrekte instructies.  Retourneringen binnen 7 dagen zijn gratis: u kunt uw retourmelding doorgeven per e-mail en dan zullen wij zorgdragen, dat u een retoursticker ontvangt. Met deze retoursticker kunt u de zending kosteloos terugzenden. Bij vooruitbetaling zal De Schrijfvriend het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

9.5 De klant moet zeer zorgvuldig zijn omgaan de producten en de verpakking die worden geretourneerd. Het product mag slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zijn voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.

9.6 De klant hoeft niet de gehele bestelling terug te sturen indien hij gebruikt maakt van de zichttermijn. Indien de klant een gedeelte van de bestelling terugstuurt, zal De Schrijfvriend het aankoopbedrag van de teruggezonden producten binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, exclusief de betaalde kosten van toezending.

9.5 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@deschrijfvriend.nl . In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

9.6 Indien de klant niet voor de verzending van het product of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door De Schrijfvriend retour is ontvangen, c.q. wanneer de klant geen bevestiging van annulering kan overleggen, is de klant betalingsplichtig. De Schrijfvriend is gerechtigd kosten aan de klant door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Artikel 10. Overmacht

In geval van overmacht is De Schrijfvriend niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover De Schrijfvriend als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat De Schrijfvriend bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de producten van de Schrijfvriend of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met op, liefst per e-mail via: info@deschrijfvriend.nl. Uiterlijk binnen 5 dagen ontvangt u een reactie op uw klacht.

11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer producten van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zal De Schrijfvriend en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe balingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

AFSLUITENDE BELANGRIJKE INFORMATIE.

EDUKANS
De Schrijfvriend staat eveneens voor vriendschap. De Schrijfvriend draagt de Stichting Edukans een warm hart toe! Edukans heeft als missie dat elk kind ter wereld een kans op onderwijs moet hebben! (Wereldwijd gaan er 80 miljoen kinderen in de basisschool leeftijd niet naar school). Naast reclame maken voor de stichting Edukans, maakt De Schrijfvriend jaarlijks en een bedrag over aan een specifiek project bij Edukans en sponsert schrijfmatreialen voor in de schoenendoos akties van Edukans. Voor meer informatie over de organisatie zie: www.edukans.nl.

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen, opmerkingen of klachten hebben neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op.
De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Schrijfvriend. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van De Schrijfvriend. Hiervoor kunt u kunt u contact opnemen met Gerda Broekstra via info@deschrijfvriend.nl


De Schrijfvriend is sinds 04-11-2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam De Schrijfvriend.
KvK nummer: 32141860
BTW nummer: NL 128863870B01
Tel +31 (0)6 33703132
Web: http://www.deschrijfvriend.nl
Contact: info@deschrijfvriend.nl


De Schrijfvriend De Schrijfvriend ® is een geregistreerd handelsmerk, alle rechten voorbehouden. Kopiëren of namaken van producten van De Schrijfvriend ® is niet toegestaan. Ook de website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Schrijfvriend. Het is niet toegestaan om de site, of gedeelten daarvan te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkkelijke toestemming van De Schrijfvriend. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gerda Broekstra via info@deschrijfvriend.nl .